Our Team!


S Kumar

M-Tech (Structural) | 11 yrs

Nupur Das

M-Tech (Structural) | 11 yrs

Poonam Dwivedi

B-Tech Civil | 6 yrs

MD. Tahir

B-Tech Electrical | 13 yrs

Ajay Dubey

25 yrs

Prem Bhardwaj

B-Tech Civil | 11 yrs

Avinash Kumar

DCE-Electrical | 12 yrs

S. Kumar

DCE-Mechanical | 13 yrs

T.N. Tiwari

DCE-Mechanical | 14 yrs

Anupam Kumar

B-Arch | 7 yrs

Atishay Jain

B-Tech Civil | 7 yrs

Jaglal Kumar

DCE-Civil | 7 yrs

KK Tiwari

DCE-Civil | 7 yrs

Deepak Sharma

B-Tech Civil | 5 yrs

Imran Moazzam

B-Tech Civil | 5 yrs

Sakshi Kumari

B-Tech Civil | 3 yrs

Washim Khan

DCE-Civil | 5 yrs

Satish Dubey

DCE-Civil | 2 yrs

Khalid Anshari

B-Tech Civil | 10 yrs

Amit Kumar

Dip-Civil | 2 yrs

Ashish kumar

Dip-Civil | 3 yrs

Dhananjay Dubey

B-Tech IT | 7 yrs

Mukul Kashyap

BCA | 2 yrs